Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Ukázky z knih

 
17.02.2014, autor: P. René-Luc, kategorie: Ukázky z knih

Svědčit o Kristu


V září roku 1980 mě matka zapíše na katolickou školu v Beaucaire. Ředitel školy je kněz, takže se můžu účastnit mše svaté i ve všední dny. Jsem nadšený. Zároveň také zjišťuji, že to není jen tak být křesťanem, aspoň ne ve Francii. Celý článek ...

21.04.2012, kategorie: Ukázky z knih

A odpusť nám naše viny, jako i my...

Mýtus nevinnosti

Nikdo nepochybuje o tom, že Bůh je milosrdný. Jeho milosrdenství je zjevné. Zdá se však, jako bychom dokonce odpuštění už ani nepotřebovali. Kdo se dnes cítí být hříšníkem? Celý článek ...

14.04.2012, autor: Elias Vella, kategorie: Ukázky z knih

Zakusit Boží přátelství

Přijetí křtu a dalších svátostí ještě není automatickou zárukou toho, že se Bohu dokážeme otevřít. Ve skutečnosti existuje mnoho lidí, kteří chodí denně ke svatému přijímání... Celý článek ...

25.03.2012, autor: Elias Vella, kategorie: Ukázky z knih

Do Tvých rukou odevzdávám svého ducha

Jedna mladá žena procházela vážným duševním utrpením: toužila po dítěti, ale ono nepřicházelo. Všichni a všechno jí bralo odvahu. Celý článek ...

11.03.2012, autor: Maxime Egger, kategorie: Ukázky z knih

Jak neztrácet milost

Pokud máme pocit, jako by nás Bůh opustil, navzdory našim pocitům jsme to my, kdo zapomněl na Pána, a ne naopak. Ne že by on neslyšel naše modlitby; jsme to my, kdo je hluchý vůči jeho Slovu a volání! Celý článek ...

20.02.2012, autor: Charles Journet, kategorie: Ukázky z knih

Nejdůležitější je milovat Boha

Neusilujte o bratrskou lásku a o pokoru. Usilujte o to být nádobou, do níž přijde přebývat Bůh: pak budou bratrská láska i pokora jedinými možnými postoji, jež zcela spontánně zaujmete. Celý článek ...

16.01.2012, autor: Vojtěch Kodet, kategorie: Ukázky z knih

Co bych z toho měl?

Duchovní hlad

Jednou jeden podnikatel přišel na břeh jezera a uviděl rybáře, jak tam nečinně leží a odpočívá.
Udiveně se ho ptal: „Prosím tě, proč tady ležíš a nic neděláš?“
Celý článek ...

09.01.2012, autor: Raniero Cantalamessa, kategorie: Ukázky z knih

Effatha!

Effatha je slovo z aramejštiny, z jazyka, kterým mluvil Ježíš. Obrací se jím na všechny (nejen na hluchého!) a na celého člověka. Celý článek ...

15.06.2010, autor: Hana Pinknerová, kategorie: Ukázky z knih

Jakým jazykem mluví Bůh?


Kam jsem se v poslední době hnula, tam se probíralo pět jazyků lásky. Je to nějaká móda. Pěkná a zajímavá móda. Dost praktická, řekla bych. Tuhle jsem zase seděla na nějakém dýchánku a jedna z přítomných dam horlila pro jazyky lásky. Celý článek ...

08.06.2010, autor: Daniel Ange, kategorie: Ukázky z knih

Čím odpuštění není

Některé mylné představy o odpuštění nás mohou zablokovat a vyvolávat zbytečné pocity viny. Musíme je demaskovat, abychom se od nich osvobodili. Je nutné odstranit karikatury odpuštění. Celý článek ...

08.10.2009, autor: Jean Vanier, kategorie: Ukázky z knih

Objevení pravé radosti

Existují radosti, které nás otevírají druhým a určitým způsobem nás vnitřně posilují; dávají nám jistotu a důvěru v sebe sama, což nás následně uschopňuje lépe chápat naše skutečné potřeby a potřeby druhých a odpovídat na ně. Celý článek ...

22.09.2009, autor: Benedikt XVI., kategorie: Ukázky z knih

Bůh nám dává sám sebe

Bůh nemůže dát víc než sám sebe. V Ježíši se nám Bůh cele daroval, to znamená, že nám dal všechno. Celý článek ...

25.06.2009, autor: Joseph Ratzinger, kategorie: Ukázky z knih

Blízkost živého Boha

(o které se Mojžíšovi ani nesnilo)

Svatý Tomáš Akvinský cituje v jednom svém kázání k slavnosti Těla a krve Páně slova z páté knihy Mojžíšovy, v nichž se vyjadřuje radost Izraele z jeho vyvolení, z tajemství úmluvy. Tato slova zní: „Neboť kde je tak velký národ, jemuž by byli bohové tak blízko, jako je nám nablízku Hospodin, náš Bůh?“ Celý článek ...

16.06.2009, autor: Karel Řežábek, kategorie: Ukázky z knih

Kdybychom věděli, jak moc nás Bůh miluje...

„Kdybychom věděli, jak moc nás Bůh miluje, umřeli bychom štěstím.“
Jan Maria Vianney Celý článek ...

09.06.2009, autor: Benedikt XVI., kategorie: Ukázky z knih

Origenes z Alexandrie a Písmo svaté

Origenes způsobil v dějinách teologie a křesťanského myšlení důležitou změnu. V čem však tato "změna", tato novinka s tak závažnými důsledky spočívá? Odpovídá v podstatě ustavení teologie jakožto výkladu Písma. Dělat teologii pro Origena v podstatě znamenalo vysvětlovat a chápat Písmo. Celý článek ...

31.05.2009, autor: Elias Vella, kategorie: Ukázky z knih

Příběh o mniších


Na jednom vrchu stál slavný klášter. Žilo v něm mnoho mnichů a mnoho poutníků tam přicházelo na návštěvu. Klášter byl velmi bohatý na povolání a byl známý zejména svými liturgickými slavnostmi. Celý článek ...

27.04.2009, autor: Jaro Křivohlavý, kategorie: Ukázky z knih

Moudrý člověk v biblickém pohledu

Požehnán buď muž, který důvěřuje Hospodinu.
Celý článek ...

20.04.2009, autor: Benedikt XVI., kategorie: Ukázky z knih

Pozorné naslouchání Božímu slovu

Církev nežije ze sebe samé, nýbrž z evangelia a z evangelia stále čerpá orientaci pro svou cestu. Koncilní konstituce Dei Verbum nás povzbudila k nové pozornosti vůči Božímu slovu. Právě Boží slovo totiž působením Ducha Svatého vede věřící k plnosti pravdy. Celý článek ...

13.04.2009, autor: Charles Whitehead, kategorie: Ukázky z knih

Obnova a vztahy

Láska všechno snáší

Naše tvrzení, že jsme naplněni Duchem, jsou jen prázdná slova, pokud z našich postojů a chování není vidět láska. Mohu být velmi duchovní, ale současně si vůbec nemusím uvědomovat, že moje vztahy jsou zcela rozvrácené, že nejsem schopen lásky a nepokročil jsem se všedními problémy, se kterými bych měl pohnout. Celý článek ...

30.03.2009, autor: Viliam Judák, kategorie: Ukázky z knih

Čas sblížení


Doba postní je také dobou, kdy můžeme využít různých možností, jak se přiblížit k druhým. Celý článek ...

26.03.2009, autor: Benedikt XVI., kategorie: Ukázky z knih

Skutečné místo kříže v naší víře

Jaké místo vlastně zaujímá kříž ve víře v Ježíše jako Krista? To je otázka, s níž nás opětovně konfrontuje článek víry o Ježíšově výkupné smrti. Obecné křesťanské povědomí v této záležitosti je velkou měrou poznamenáno velmi zjednodušenou představou pocházející z teologie zadostiučinění Anselma z Canterbury. Celý článek ...

20.03.2009, autor: Elias Vella, kategorie: Ukázky z knih

Různé rozměry svátosti smíření

Svátost smíření má čtyři dimenze. My často všechny čtyři dimenze svátosti nebereme v úvahu, ale orientujeme se jen na jednu. Celý článek ...

07.02.2009, autor: Francis MacNutt, kategorie: Ukázky z knih

Křest Duchem svatým

Naše víra byla soukromá záležitost, až na formální příležitosti, kdy se od nás očekávalo, že promluvíme o náboženství nebo že se pomodlíme slovy naučených modliteb. Celý článek ...

12.12.2008, kategorie: Ukázky z knih

Co má být bezvadné

Člověk, který si myslí, že má všechno, je vlastně chudák.
Nikdy nepozná, jaké to je toužit, doufat,
živit svou duši snem o něčem lepším. Celý článek ...

07.12.2008, autor: Hana Pinknerová, kategorie: Ukázky z knih

Zářivější světlo

1. list Janův 2,8 ( ... tma ustupuje a pravé světlo již svítí. )

Stála jsem před obchodním domem. V tomto předvánočním čase svítila jeho hranatá budova stovkami, možná tisíci drobných žárovek. Světelné řetězy obalily obrovský neforemný objekt jako překrásný dárkový balík. Celý článek ...

21.11.2008, autor: Christine Ponsardová, kategorie: Ukázky z knih

Kolik času věnovat Bohu?

„Kladu si otázku,“ ptá se jedna čtenářka, „jestli čas, který věnuji manželovi, neubírám Bohu a naopak.“ Tuto otázku můžeme ještě rozšířit. Neubírám vlastně Bohu čas, který věnuji dětem, práci, zábavě? Celý článek ...

18.11.2008, autor: Aleš Opatrný, kategorie: Ukázky z knih

Evangelium není pouhou naukou

Za evangelium se nestydím. Jím se přece projevuje Boží moc a přináší záchrana každému, kdo věří, nejdříve ovšem Židům, ale pak i pohanům. Celý článek ...

09.11.2008, kategorie: Ukázky z knih

Lazarovo vzkříšení v Betánii

Tento příběh vypráví o jednom z nejvýznamnějších zázraků, které Ježíš vykonal. Zjevuje v něm svou moc, kterou má nad smrtí, a podává nový důkaz o svém božství, aby utvrdil víru svých učedníků a ukázal, že je vzkříšení a život.
Celý článek ...

12.10.2008, autor: Benedikt XVI., kategorie: Ukázky z knih

Svatý Pavel a ústřední význam Ježíše Krista

Přinášíme jednu z promluv současného papeže na téma počátků církve, o sv. Pavlovi, kterému je zasvěcen i probíhající rok. Celý článek ...

07.04.2008, autor: Hana Pinknerová, kategorie: Ukázky z knih

Dokud máte světlo, věřte ve světlo...

Jan 12,36


Vraceli jsme se s mužem domů z dalekého města. Byla temná noc a hustě sněžilo. Jeli jsme autem po dálnici a oba jsme byli velmi unavení. Vrátit domů jsme se ale museli, čekaly na nás děti. Tmou hustě poletující vločky zkreslovaly vzdálenosti, kamiony se valily jako zlověstné mohutné koráby ... Celý článek ...

25.02.2008, kategorie: Ukázky z knih

Síla přímluvné modlitby


Někdy máme pocit, že modlit se za druhé a za svět je ta nejméně efektivní služba, jakou člověk může konat. Ale přímluvná modlitba je duchovní zbraň těžkého kalibru, nikoli nouzová vycpávka volného času těch, kdo nic lepšího dělat neumí nebo nemohou. Celý článek ...

19.02.2008, kategorie: Ukázky z knih

Šimon Kyrenský pomáhá Ježíši nést kříž

Na křížové cestě


Když vycházeli, potkali jednoho člověka z Kyrény, jmenoval se Šimon. Toho přinutili, aby mu nesl kříž (Mt 27,32).

Další ponížení čekalo Pána na křížové cestě v podobě neochotného Šimona. Člověk se Šimonovi ani nediví, že nebyl moc nadšený, když měl cestou z pole domů pomáhat nést na popraviště popravčí kůl – a to ještě nějakému odsouzenci, kterého ani neznal. Celý článek ...

15.02.2008, kategorie: Ukázky z knih

Modlit se Boží slovo

Uvedení do lectio divina


To, co je o Bohu hlásáno, stává se poselstvím pro mě osobně, a v modlitbě nad tímto poselstvím s Bohem rozmlouvám. Když nasloucháme Písmu, nasloucháme Bohu, když se modlíme, mluvíme s ním.
Lectio divina - četba Božího slova přecházející postupně v modlitbu - patří k vzácným pokladům církve. Když rozjímáme o Božím slovu a v modlitbě pak Bohu odpovídáme, dojdeme podstatně dál: Boží Slovo, sám Kristus, proměňuje náš život i naše smýšlení. Celý článek ...

28.03.2003, autor: Sestra Marie Laetitia, kategorie: Ukázky z knih

Utrpení a radost

Jestliže nás utrpení tak snadno skličuje, je to proto, že ztrácíme ze zřetele smysl, který by, tak jak to chtěl Kristus, mělo v našem životě mít. My se zastavujeme pouze u bolestné stránky utrpení, nevidíme už ale lásku, která září v srdci Ukřižovaného.


Celý článek ...

16.12.2002, autor: Jan XXIII., kategorie: Ukázky z knih

Desatero pokoje

Jak žít pokojně uprostřed stresů, shonů a zmatku? Papež Jan XXIII. nabízí deset podnětů, deset drobných předsevzetí, která můžeme jako nenápadné korálky navlékat na pomyslnou nit vlastního života. Stačí vybrat si jedno z nich a pak to zkusit "jen pro dnešek..."


Celý článek ...

24.08.2001, autor: Philippe Madre, kategorie: Ukázky z knih

Láska a utrpení

Utrpení dospělých, to ještě lze přijmout, zvlášť nedotýká-li se přímo nás nebo někoho nám drahého... Ale děti? Proč ty trpí, proč na ně dopadají nemoci nebo smrtelné nehody, když v nich není stopy po zlu a jediné, co chtějí, je žít? A co ty, které se narodí postižené nebo hrůzně znetvořené? Proč?

11.06.2001, autor: Raniero Cantalamessa, kategorie: Ukázky z knih

Přijď, Duchu!

První věcí, kterou se většinou o někom dozvídáme, je jeho jméno. Jménem určitou osobu oslovujeme, odlišujeme ji od ostatních a podle něj si ji také pamatujeme. Jméno má i třetí osoba Nejsvětější Trojice, třebaže velmi zvláštní, jak uvidíme. Jmenuje se Duch.

01.06.2001, autor: Antonij Surožskij, kategorie: Ukázky z knih

V jámě lvové

Kateřina Lachmanová: Přiznávám se, že moje první reakce na knížečku Surožského bylaponěkud výbušná: "Zase o modlitbě! Prosím vás, kdo to bude číst?Copak už jich nevyšlo tolik, a kvalitních? Dá se vůbec ještěnapsat na téma modlitby něco originálního?" Po přečtení anglického originálu jsem podstatně změnila názor - a dala vřelé doporučení k vydání. Odvažuji se tvrdit, že tatoknížečka není nošením dříví do lesa; určitě ne u nás.

01.06.2001, autor: Francesco Armanti, kategorie: Ukázky z knih

Milý Barabáši, Ježíš tě zachránil

Milý Barabáši, nevím, jestli jsi znal Ježíše a jestli jsi schválil záměnu, pro kterou se lid rozhodl. Jenom vím, že ještě dnes si mnozí volí někoho a něco jiného než lásku aspásu, kterou jim nabízí Ježíš.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump