Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Máme v sobě Krista, on je náš pokoj a světlo

25.11.2004, autor: sv. Řehoř z Nyssy, kategorie: Křesťanský život

On je náš pokoj: obě dvě části (židy i pohany) spojil v jedno.1 Pochopíme-li, že Kristus je pokoj, pak i my sami budeme ukazovat, že tehdy právem nosíme Kristovo jméno, jestliže náš život bude zjevovat Krista pokojem, který je v nás. Kristus udělal konec nepřátelství,2 jak říká apoštol. Nuže ani my je nechtějme v sobě znovu oživovat, nýbrž ukazujme, že je v našem životě mrtvé. Nepřátelství, které Bůh pro naši spásu tak slavně usmrtil, nebudeme k záhubě své duše opět oživovat hněvem a záští. Ty totiž neblaze působí, že nepřátelství, ač nadobro zahubené, procitne zase k životu.


Máme-li však v sobě Krista, který je pokoj, zahubíme i my v sobě nepřátelství, abychom to, čemu v jednotě s ním věříme, ve svém životě také zachovali. On zbořil rozdělující zeď a dvojí v sobě samém spojil v jednoho nového člověka, a tak přinesl pokoj.3 A stejně i my přimějme k smíření nejen ty, kdo na nás dorážejí zvenčí, ale také všechny, kdo mezi námi samými vyvolávají sváry, aby už tělo nežádalo, co se příčí duchu, a duch, co se příčí tělu.4 Ale podřiďme své příliš lidské uvažování Božímu zákonu, přebudujme se v jediného nového a pokojného člověka a staňme se ze dvou jedním, abychom tak nastolili sami v sobě pokoj.


Vždyť pokoj znamená soulad znesvářeného. Je-li tedy z naší přirozenosti odstraněn vnitřní boj, stáváme se i my sami pokojem, protože jsme sami v sobě smířeni, a je na nás znát, že právem a skutečně nosíme Kristovo jméno.


Když pochopíme, že Kristus je pravé světlo,5 naprosto neslučitelné se lží, poučíme se tím zároveň, že je třeba, aby i náš život byl prosvětlen paprsky pravdivého Otce. A těmi paprsky slunce spravedlnosti jsou ctnosti, které z něho vyzařují, aby nás osvítily. Ony působí, že odkládáme skutky temnoty a vedeme počestný život jako ve dne.6 A skrze ně se také ten, kdo se zřekl skrytých hanebností a koná všechno na světle, sám stává světlem, takže svými činy svítí i druhým, jak je to světlu vlastní.


A když pochopíme, že Kristus je posvěcení,7 budeme se střežit všeho nesvatého a nečistého jednání i myšlení. Tak budeme ukazovat, že právem nosíme jeho jméno, neboť vyznáváme moc tohoto posvěcení nejen slovy, ale celým životem.

1Ef 2,14. 2Tamtéž, 16. 3Srov. tamtéž, 14-15. 4Srov. Gal 5,17. 5Srov. Jan 1,9. 6Srov. Řím 13,12-13. 7Srov. 1 Kor 1,30.


O křesťanské dokonalosti; PG 46,259-262.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump