Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Dosáhnout dokonalé plnosti Krista

16.06.2004, autor: Pseudo-Makarios, kategorie: Křesťanský život

Ti, kteří byli uznáni za hodné stát se Božími dětmi a zrodit se shůry z Ducha svatého a mají v sobě Krista, který je osvěcuje a činí z nich nové stvoření, ti jsou četnými rozmanitými způsoby vedeni Duchem svatým a v jejich srdci neviditelně působí milost, takže jsou plni duchovního pokoje.


Někdy však jako by je přepadl pláč a nářek nad lidským pokolením: modlí se za celé lidstvo a propukají v pláč a nářek, protože je rozněcuje duchovní láska ke všem lidem.


Jindy zase v nich Duch zažehne takovou radost a lásku, že kdyby to bylo možné, pojali by do svého srdce všechny lidi a ani by přitom nerozlišovali mezi dobrými a zlými.


Někdy se v pokoře ducha tak ponižují přede všemi lidmi, že se považují za nejbídnější a nejposlednější ze všech.


A jindy je Duch udržuje v nevýslovné radosti.


Někdy jsou jako nějaký udatný rek, který si obléká plnou královskou zbroj a vyráží do boje proti nepřátelům, statečně se s nimi utkává a vítězí nad nimi. Tak i duchovní člověk si bere nebeskou zbroj Ducha, napadá nepřátele a v boji s nimi je podrobuje.


Někdy spočívá duše v hlubokém mlčení, klidu a míru. Prožívá čistě duchovní blaženost, nevýslovný pokoj a samou pohodu.


Jindy jí milost dává porozumění, nevýslovnou moudrost a nesdělitelné poznání Ducha, jaké žádný jazyk ani žádná ústa nemohou vypovědět.


A jindy se cítí jako každý jiný člověk.


Tak rozmanitě přebývá milost v lidech a vede duši nejrůznějšími způsoby: podle Boží vůle ji jednou občerstvuje, jindy podrobuje různým zkouškám, aby ji dokonalou, bezúhonnou a čistou dovedla k nebeskému Otci.


Vzývejme tedy i my Boha, modleme se k němu s láskou a velikou nadějí, aby nám dal nebeskou milost daru Ducha a aby nás tento Duch řídil a vedl k naplnění Boží vůle a rozmanitými způsoby nás občerstvoval svým pokojem. Aby nám milost tohoto vedení a cvičení a duchovní pokrok pomohly dosáhnout dokonalé plnosti Kristovy, jak říká apoštol: Dosáhnout plné míry Krista (Ef 3,19.).

(Hom. 18,7-11: PG 34,639-642)


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump